DHDC คืออะไร

DHDC = District Health Data Center
– เป็นระบบศูนย์รวมข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (43+7 แฟ้ม)ตามมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ระดับอำเภอ
– DHDC เป็น Web Base Application พัฒนาด้วย Yii2 PHP Framework
– DHDC เป็น Free Open Source Software  แต่ไม่อนุญาตให้นำไปใช้เกี่ยวกับการค้า

pic_1

วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนา DHDC
– เพื่อให้ระดับอำเภอมีระบบศูนย์ข้อมูลเป็นของตนเอง และบริหารจัดการด้วยตนเอง
– เพื่อให้อำเภอใช้รวบรวมข้อมูล 43+7 แฟ้มได้อย่างรวดเร็ว
– เพื่อให้ระดับอำเภอใช้ติดตามข้อมูลผลงานของสถานบริการได้รวดเร็ว
– เพื่อให้ระดับอำเภอสามารถวิเคราะห์ข้อมูล เรียกใช้ข้อมูลภายในอำเภอตนเองได้อย่างรวดเร็ว
– ลดภาระการประมวลผล/เรียกดูข้อมูลจาก HDC จังหวัด
pic_2

แนวทางการพัฒนา DHDC
– DHDC มีรายงานทั้งแบบ Summary และ Individual เพื่อช่วยข้อมูลรายบุคคล
– DHDC จะมีระบบ Restful API เพื่อให้ Software อื่นๆ ติดต่อเข้าใช้งาน
– DHDC จะมีระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบ GIS

DEMO = http://110.164.87.75/dhdc/

โดย ..
ทีม DHDC

24 มีนาคม 2558

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: